ކުރީގެ ވަޒީރުން

Image 1 ޙަސަން ފަރީދު ދީދީ
ދައުރު: 22 ޑިސެމްބަރު 1932 - 31 މާރޗް 1944
Image 1 މުޙައްމަދު އަމީން ދީދީ
ދައުރު: 29 އޮކްޓޯބަރ 1944 - 21 އޮގަސްޓް 1953
Image 1 އިބްރާހީމް ފާމުދޭރި ކިލެގެފާނު
ދައުރު: 11 މާރޗް 1954 - 11 ޑިސެމްބަރ 1957
Image 1 އިބްރާހީމް ނާޞިރު
ދައުރު: 12 ޑިސެމްބަރ 1957 - 11 ނޮވެމްބަރ 1968
Profile އަޙްމަދު ޒަކީ
ދައުރު: 11 ނޮވެމްބަރ 1968 - 01 އޮގަސްޓް 1975، 25 ފެބްރުއަރީ 1975 - 06 މާރޗް 1975
Image 1 ފަޠުޙުﷲ ޖަމީލް
ދައުރު: 14 މާރޗް 1978 - 14 ޖުލައި 2005
Image 1 ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ދައުރު: 23 އޮގަސްޓް 2007 - 10 ނޮވެމްބަރ 2008
Image 1 ޑރ. އަޙްމަދު ޝަހީދު
ދައުރު: 14 ޖުލައި 2005 - 21 އޮގަސްޓް 2007 ،12 ނޮވެމްބަރ 2008 - 29 ޖޫން 2010، 07 ޖުލައި 2010 - 11 ޑިސެމްބަރ 2010
Profile އަޙްމަދު ނަސީމް
ދައުރު:21 މާރޗް 2011 - 07 ފެބްރުއަރީ 2012
Profile ޑރ. ޢަބްދުއް ޞަމަދު ޢަބްދުﷲ
ދައުރު: 05 މާރޗް 2012 - 25 އޮގަސްޓް 2013
Profile ދުންޔާ މައުމޫން
ދައުރު: 17 ނޮވެމްބަރ 2013 - 05 ޖުލައި 2016
Profile ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް
ދައުރު: 15 ޖުލައި 2016 - 17 ނޮވެމްބަރ 2018

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް,މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،20077 |ފޯން ނަންބަރު: 3323400-00960 | ހޮޓްލައިން: 7983400-00960